004198
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
14
171
3882
117
703
4198

Your IP: 18.234.255.5
2020-12-06 01:54
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   

facebook โรงเรียนบ้านบะแค

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้เหมาะสมตามความพร้อมด้านการเรียนรู้ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ตกแต่งบรรยากาศห้องเรียน ตามโครงการกองทุนจีเอฟ สร้างปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ตามโครงการกองทุนจีเอฟ สร้างปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์โครงการความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์โครงการความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรี กิจกรรมส่งเสริมการเล่นดนตรี-นาฏศิลป์ ตามโครงการส่งเสริมปู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อครุภัณฑ์ อุปกรณ์โทรทัศน์ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ตามโครงการกองทุนจีเอฟสร้างปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศโรงเรียนบ้านบะแค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฎิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานกลองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปรณ์ ตามโครงการศิลปะการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง 6 ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถโครงการทัศนศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุมสัมมนา โครงการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา2019 (Covid-19)ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามโครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม ด้วยดนตรีไทยระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้นักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการวันสำคัญ ของสถาบันหลักชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเสริมทักษะปฐมวัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา และการมีวินัยระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

   
   
© Banbakae School